ŽIVOT V OBCI
AKCE a NOVINKY HISTORIE STATISTIKA
ZNAK A VLAJKA OBCE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
OBECNÍ ÚŘAD
OBEC a VEDENÍ SLUŽBY ÚŘEDNÍ DESKA DOKUMENTY
ŠKOLSTVÍ, SPORT a SPOLKY
ŠKOLSTVÍ a VZDĚLÁVÁNÍ SPORT SDH Obořiště
TURISTIKA a VOLNÝ ČAS
TURISTICKÉ INFORMACE PAMÁTKY

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1.  Název


Obec Obořiště

2.  Důvod a způsob založení


Obec Obořiště vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.  Organizační struktura


•   Starosta

4.  Kontaktní spojení


Obořiště 100
262 12

okres Příbram
Středočeský kraj

telefon:+420 318 586 019
fax:+420 318 586 019
web:www.obecoboriste.cz
e-mail:info@obecoboriste.cz
datová schránka:pz5bgrd

Pověřenec GDPR

Ing. Petra Křivonosková:tel.: +420 608 191 361

4.1 Kontaktní poštovní adresa


Obořiště 100
262 12

GPS:   49.742247 N,   14.151852 E

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obořiště 100
262 12

GPS:   49.742247 N,   14.151852 E

4.3  Úřední hodiny


4.4  Telefonní čísla


telefon:+420 318 586 019

4.5  Fax


fax:+420 318 586 019

4.6  Adresa internetových stránek


www.obecoboriste.cz

4.7  Adresa podatelny


Obořiště 100
262 12

GPS:   49.742247 N,   14.151852 E

4.8  Adresa e-podatelny


info@obecoboriste.cz

4.9  Datová schránka


pz5bgrd

5.  Bankovní spojení


Číslo účtu:8328211/0100
Komerční banka Dobříš

6.  IČO


00242934

7.  DIČ


Nejsme plátci DPH.

8.  Dokumenty


8.1  Seznamy hlavních dokumentů


8.1  Rozpočet


9.  Žádosti o informace


Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají


 
Úřední hodiny:
úterý:16:00-18:00
čtvrtek:9:00-11:00


Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů


 
Lhůty Termíny

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Kdo může o informaci požádat Kdo informaci poskytne Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno Další omezení práva na informace
Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat
  Jaký bude postup povinného subjektu Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví Komu se odvolání posílá Kdo o odvolání rozhodne

10.  Příjem žádostí a dalších podání


úterý:16:00-18:00
čtvrtek:9:00-11:00

11.  Opravné prostředky


Co můžete dělat, pokud orgán Vaší žádosti nevyhovíOdvolání Stížnost Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12.  Formuláře


Momentálně žádné digitální formuláře k dispozici nejsou.

13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


Osobní doklady
Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů:
https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx
 
Občan na úřadě
Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu   
https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx
 
Stejnopisy Sbírky zákonů naleznete na stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
Seznam datových schránek naleznete na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do.
Správu dat jednotného identitního prostoru (JIP) naleznete na adrese: https://www.czechpoint.cz/spravadat/.

14.  Předpisy


14.1  Nejdůležitější používané předpisy


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

14.2  Vydané právní předpisy


Obec vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Více naleznete na Úřední desce - Obecně závazné vyhlášky.

15.  Úhrady za poskytování informací


15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací


Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době nejsou žádné úhrady požadovány.

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.  Licenční smlouvy


16.1  Vzor licenční smlouvy


Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete v sekci Úřední deska - smlouvy.
 

16.2  Výhradní licence


V současné době nejsou pro Obec Obořičště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Další informace


Zpracování cookies
Prohlášení o přístupnosti1333 ....... 2020 ....... 2024 © obecoboriste.cz
webdesign | websystem | KAO.cz